Close

Gorakhpur-Faizabad Division Graduate Election 2022

Electoral Roll of  Gorakhpur – Faizabad  Graduate Election 2022

S.No  Tehsil Block Electoral roll without Photo
1. Dhanghata Haisar Haisar Without photo (970KB)
2. Dhanghata Nathnagar Nathnagar Without photo(1127KB)
3. Dhanghata Pauli Pauli Without photo (905KB)
4. Khalilabad Baghauli Baghauli Hindi Without Photo (3095KB)
5. Khalilabad Khalilabad Khalilabad hindi Without Photo (6524kb)
6. Khalilabad Semariyawan Semariyawa hindi Without photo (2886KB)
7. Mehdawal Belharkala Hindi Belharkala Without Photo (861KB)
8. Mehdawal Mehdawal Hindi Mehdawal Without Photo (955KB)
9. Mehdawal Santha Hindi Santha Without Photo (658KB)